Time : 2020-07-30 16:08:57
Điểm: 10/10
The woman is hanging the washing.

Nhận xét của giáo viên :

The woman is hanging the washing.

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé!