Time : 2020-07-30 16:11:00
Điểm: 10/10
She is hanging the washing.

Nhận xét của giáo viên :

She is hanging the washing.

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé!