Time : 2020-07-23 16:29:36
Điểm: 10/10
He is building a campfire.

Nhận xét của giáo viên :

He is building a campfire.

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé!