Time : 2020-07-23 16:58:10
Điểm: 10/10
The man is building the campfire.

Nhận xét của giáo viên :

The man is building the campfire.

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé!