Time : 2020-07-23 16:57:15
Điểm: 10/10
He is building the campfire.

Nhận xét của giáo viên :

He is building the campfire.

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé!