Time : 2020-07-16 18:10:27
Điểm: 10/10
The kid is being punished .

Nhận xét của giáo viên :

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)