Time : 2020-07-16 17:58:43
Điểm: 10/10
That kid is being punished

Nhận xét của giáo viên :

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)