Time : 2020-07-16 16:22:04
Điểm: 10/10
The kid is being punished.

Nhận xét của giáo viên :

The kid is being punished.

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)