Time : 2020-07-16 16:53:34
Điểm: 10/10
There is a kid being punished.

Nhận xét của giáo viên :

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)