Time : 2020-07-16 16:21:45
Điểm: 10/10
A kid is being punished.

Nhận xét của giáo viên :

A kid is being punished.

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)