Time : 2020-07-09 16:06:38
Điểm: 10/10
Outside, there was a pretty girl knocking on the red door

Nhận xét của giáo viên :

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)