Time : 2020-07-09 16:06:05
Điểm: 10/10
She is knocking on the door.

Nhận xét của giáo viên :

She is knocking on the door.

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)