Time : 2020-07-09 15:59:07
Điểm: 10/10
The girl is knocking at the door.

Nhận xét của giáo viên :

The girl is knocking at the door.

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)