Time : 2020-07-02 17:03:58
Điểm: 10/10
The girl is sharing the cake with her friend.

Nhận xét của giáo viên :

The girl is sharing the cake with her friend.

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)