Time : 2020-07-02 17:44:36
Điểm: 10/10
She is sharing food with her friend.

Nhận xét của giáo viên :

She is sharing food with her friend.

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)