Time : 2020-07-02 17:51:21
Điểm: 10/10
The little girl is sharing her cookie with her friend.

Nhận xét của giáo viên :

The little girl is sharing her cookie with her friend.

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)