Time : 2020-06-18 17:30:54
Điểm: 10/10
She is getting off the bus.

Nhận xét của giáo viên :

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)