Time : 2020-06-18 16:58:02
Điểm: 10/10
She is getting off the bus.

Nhận xét của giáo viên :

She is getting off the bus.

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)