Time : 2020-06-18 17:40:39
Điểm: 10/10
The middle-aged woman is getting off the bus.

Nhận xét của giáo viên :

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)