Time : 2020-06-18 19:10:06
Điểm: 10/10
She is getting there by bus.

Nhận xét của giáo viên :

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)