Time : 2020-06-18 17:38:18
Điểm: 10/10
She is getting off the bus.

Nhận xét của giáo viên :

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)