Time : 2020-06-11 16:38:49
Điểm: 10/10
The teacher is explaining to the student.

Nhận xét của giáo viên :

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)