Time : 2020-06-04 17:03:25
Điểm: 10/10
She is taking pills

Nhận xét của giáo viên :

She is taking pills.


Good job! Tiếp tục phát huy em nhé!