Time : 2020-06-04 17:01:04
Điểm: 10/10
The girl is taking some pills.

Nhận xét của giáo viên :

The girl is taking some pills.

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé!