Time : 2020-06-04 17:03:07
Điểm: 10/10
She is taking some pills.

Nhận xét của giáo viên :

She is taking some pills.

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé!