Time : 2020-06-04 17:34:58
Điểm: 10/10
She is taking pills.

Nhận xét của giáo viên :

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)