Time : 2020-05-28 16:12:33
Điểm: 10/10
They are looking at the stars with a telescope.

Nhận xét của giáo viên :

They are looking at the stars with a telescope.

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)