Time : 2020-05-28 16:23:29
Điểm: 10/10
The boy can see many stars through the telescope

Nhận xét của giáo viên :

The boy can see many stars through the telescope.


Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)