Time : 2020-05-28 16:18:27
Điểm: 10/10
They are watching the stars through a telescope.

Nhận xét của giáo viên :

They are watching/looking at the stars through a telescope.

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)