Time : 2020-05-28 16:12:06
Điểm: 10/10
I stared at the star with a telescope

Nhận xét của giáo viên :

I stared at the star with a telescope.


Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)