Time : 2020-05-28 16:18:00
Điểm: 10/10
The boy is looking at the stars through a telescope.

Nhận xét của giáo viên :

The boy is looking at the stars through a telescope.

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)