Time : 2020-05-21 17:26:49
Điểm: 10/10
She is using a vacuum cleaner to clean the stairs

Nhận xét của giáo viên :

She is using a vacuum cleaner to clean the stairs.


Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)