Time : 2020-05-21 16:48:49
Điểm: 10/10
The woman is vacuuming the stairs.

Nhận xét của giáo viên :

The woman is vacuuming the stairs.

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)