Time : 2020-05-21 17:03:38
Điểm: 10/10
She is vacuuming the stairs.

Nhận xét của giáo viên :

She is vacuuming the stairs.

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)