Time : 2020-05-21 16:47:56
Điểm: 10/10
She is vacuuming the stairs.

Nhận xét của giáo viên :

She is vacuuming the stairs.

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)