Time : 2020-05-14 16:11:25
Điểm: 10/10
They are going to school by car.

Nhận xét của giáo viên :

They are going to school by car.

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)