Time : 2020-05-14 16:09:51
Điểm: 10/10
The children are going to school by car.

Nhận xét của giáo viên :

The children are going to school by car.

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)