Time : 2020-05-07 16:51:00
Điểm: 10/10
They are riding their bikes to school.

Nhận xét của giáo viên :

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)