Time : 2020-04-23 14:32:36
Điểm: 10/10
She's smiling at the other boy.

Nhận xét của giáo viên :

She's smiling at the other boy.
Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)