Time : 2020-04-23 14:15:04
Điểm: 10/10
The boy and woman are smiling at each other.

Nhận xét của giáo viên :

The boy and woman are smiling at each other.

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)