Time : 2020-09-10 17:22:29
Điểm: 0/10
Hello hi how are you

Nhận xét của giáo viên :

Em cố gắng viết 1 bài essay (gồm 3 phần: introduction, body, conclusion) và trả lời câu hỏi của đề bài nhé!