Time : 2020-09-11 19:47:29
Điểm: 1/10
I think the downside will take the advantage over the pros because they affect their colleagues, and the downside affects the work of course, the downside will take advantage over that's what I think.

Nhận xét của giáo viên :

Em cố gắng viết 1 bài essay (gồm 3 phần: introduction, body, conclusion) và trả lời câu hỏi của đề bài nhé!