Time : 2015-12-20 15:49:04
Điểm: 10/10

Nhận xét của giáo viên :

Em đã thể hiện được một bài đọc rất tốt. Em xứng đáng với một điểm số cao.