Time : 2015-12-11 18:30:45
Điểm: 10/10

Nhận xét của giáo viên :

Em thể hiện rất tốt bài đọc lần này. Thầy chúc mừng em với điểm số tối đa!