Time : 2015-12-11 11:52:47
Điểm: 10/10

Nhận xét của giáo viên :

Em đọc bài rất cẩn thận và cố gắng. Em xứng đáng đạt điểm số cao với nỗ lực của mình.