Time : 2016-05-06 20:05:48
Điểm: 10/10

Nhận xét của giáo viên :

Thầy luôn rất hài lòng với bài đọc của em. Em luôn cố gắng cao nhất với từng bài đọc của mình!