Time : 2016-04-08 18:27:19
Điểm: 10/10

Nhận xét của giáo viên :

Bài đọc lần này em thể hiện rất tốt. Mặc dù phát âm còn hơi cứng nhưng thầy vẫn sẽ khuyến khích em với điểm 10.