Time : 2016-04-08 16:26:05
Điểm: 10/10

Nhận xét của giáo viên :

Em đã thể hiện một bài đọc rất xuất sắc. Thầy chúc mừng em với điểm số tối đa