Time : 2011-10-14 19:44:50
Điểm: 10/10

I like that sweater.
You do? Thanks.
It's really nice. Is it new?
No, it's not.

Nhận xét của giáo viên :

Em nghe rất tốt. Chúc em tiếp tục đạt điểm tuyệt đối trong các bài nghe tới.^^