Time : 2011-10-14 18:14:03
Điểm: 10/10
A: I like that sweater.
B: You do? Thanks.
A: It's really nice. Is it new?
B: No, it's not.

Nhận xét của giáo viên :

Em nghe rất tốt. Chúc em tiếp tục đạt điểm tuyệt đối trong các bài nghe tới.